Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html ).
Zakonom se propisuju  načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva kojeg možete pronaći među dokumentima u privitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Dom kulture Kristalna kocka vedrine, Šetalište V. Nazora 12, 44000 Sisak
  • na broj fax-a: 044/527-475
  • elektroničkom poštom na: marijana@domkkv.hr

O zahtjevu podnesenom u usmenom obliku sastavit će se  zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili telefaksa, sastavit će se službena zabilješka. Usmeno podneseni zahtjevi, kao i zahtjevi podneseni telefonom i telefaksom moraju sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu odnosno naziv i sjedište korisnika.

Službenik za informiranje:
Marijana Barišić
Tel: 044/527-479
Fax: 044/ 527-475
E-mail: marijana@domkkv.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriterij za određivanje visine naknade troškova dostave informacije

Godisnje_izvjesce (2).pdf_2018

Godisnje_izvjesce2019

Godisnje_izvjesce 2020.pdf_sluzbenik za informiranje2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama2021

Godišnje izvješće 2022._službenik za informiranje

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI_ Upitnik

Godišnje izvješće 2023._službenik za informiranje