Šetalište Vladimira Nazora 12 44 000 Sisak Hrvatska
Tel. ++385 44 527 470 Fax. ++385 44 527 475 Marketing: ++385 44 527 479
domkkv@domkkv.hr

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak

Klasa: 040-01/19-01/01
Ur.br.: 2176/05-21-01/01-19-12
Sisak,  29 .01.2019.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama Narodne Novine br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i članka 41. i 42. Statuta Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak, Upravno vijeće Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak na sjednici održanoj 29.01.2019. god. raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak.

Za ravnatelja Doma kulture može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:

– završen fakultet humanističkih znanosti, društvenih znanosti ili umjetnička akademija

– dvije godine radnog iskustva na poslovima srodne kulturne djelatnosti.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine. Ista osoba može ponovo biti imenovana ravnateljem.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

–          životopis

  • uvjerenje o završenom fakultetu ( školskoj spremi )
  • domovnicu i presliku osobne iskaznice
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak
  • potvrdu o radnom iskustvu
  • pisani prijedlog programa vođenja Doma kulture KKV Sisak za četiri godine.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu: Dom kulture Kristalna kocka vedrine, Šetalište Vladimira Nazora 12, Sisak 44000, s naznakom:
„Natječaj za izbor ravnatelja“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.

Predsjednik Upravnog vijeća
Doma kulture Kristalna kocka vedrine Sisak
Stanislav  Radičanin